การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. เสียบปลั๊กไฟทุกเส้นที่ต่อมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติจะต่อหม้อแปลงที่เครื่องและต่อจากจอภาพให้เสียบปลั๊กเต้าเสียบให้เรียบร้อย
 2. เปิดสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดเครื่อง (ปุ่ม Power) ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะพบว่ามีไฟสีเหลืองติดท่เครื่องคอมพิวเตอร์และที่แป้นพิมพ์
 3. เปิดสวิตซ์จอภาพ หรือบางที่อาจจะติดพ่วงกับจอคอมพิวเตอร์ จะพบตัวอักษรเกิดขึ้นบนจอภาพ

ขั้นตอนการใช้แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว

 1. การจับแผ่นดิสก์ควรจับบริเวณที่ติดฉลาก ให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น ดังรูป
 2. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในช่อง Disk Drive A:
 3. การนำแผ่นดิสก์ออก ในระหว่างการทำงานจะมีไฟติดอยู่ อย่าเพิ่งนำแผ่นดิสก์ออก
 4. ให้กดที่ปุ่มที่ใส่ดิสก์ แผ่นดิสก์จะออกมา

ขั้นตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมมี 2 วิธี
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม DOS มีดังนี้

 1. นำแผ่นโปรแกรม DOS มาใส่ใน Drive A:
 2. กดปุ่ม Power เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สักครู่จะปรากฏคำว่า

Current Date is Wed 01-01+2000 Enter new date (mm-dd-yy):

 • ให้ตรวจสอบ เดือน/วัน/ปี ปัจจุบันว่าตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไข ถ้าตรงแล้วให้กด Enter
 • ต่อจากนั้นจะปรากฏข้อความ
 • Current time 12:12:12a
 • Enter new time:
 • ให้ตรวจสอบเวลาปัจจุบันว่าตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไข ถ้าตงให้กด Enter

การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดย Hard Disk

 1. โดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม Power จะมีการเข้าสู่โปรแกรมหรือเข้าสู่โปรแกรมของรายการเมนูหลักของโปรแกรม ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
 2. ในโปรแกรม Windows 95 จะเข้าสู่หน้าต่าง Windows 95 แล้วเลือก Start เลือกโปรแกรมที่ต้องการต่อไป

วิธีปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1.ต้องมีการปิดแฟ้มการทำงานและออกจากโปรแกรมใช้งานก่อนเสมอ
การปิดเครื่องระบบปฏิบัติการ Windows 95 มีขั้นตอนดังนี้

 • เลือกที่ปุ่ม Start
 • เลือก Shut Down จะพบเมนูให้เลือก
 • เลือก Shut Down the Computer
 • เลือก Yes จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า

“It now safe to turn off your computer”

จึงจะปิดเครื่อง Computer ได้

 1. ปิดสวิตซ์จอภาพก่อน
 2. ปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ดึงปลั๊กสายไฟออกจากเต้า
 4. ควรมีการปัดฝุ่นบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. ให้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

ที่มา : chandra.ac.th