ฟังก์ชัน SUM() สูตรบวก ลบ คูณ หาร ด้วย Excel

นอกจากใช้งานตารางใน excel ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานแล้ว การใช้สูตรคำนวนด้วย excel ถือเป็นเรื่องสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล ในบทความนี้จะสอนวิธีใ้ช้ ฟังก์ชันSUM() สูตรบวก ลบ คูณ หาร กันค่ะ

ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์ในการคำนวนก่อนว่าใช้ตัวไหนกันบ้างโดยเครื่องหมายที่ใช้งานมีดังนี้

  • +  เครื่องหมายสำหรับการใช้คำสั่ง บวก
  •   เครื่องหมายสำหรบการใช้คำสั่ง ลบ
  • * เครื่องหมายสำหรบการใช้คำสั่ง คูณ
  • / เครื่องหมายสำหรบการใช้คำสั่ง หาร

การบวก ลบ คูณ หาร จะใช้ฟังก์ชั่น SUM

functionSUM-ms-excel

สูตรการบวกเลข

=SUM( ช่องที่1 + ช่องที่2 )

โดยตัวอย่างตามรูปภาพด้านบนจะเป็น =SUM( A2+B2) ก็จะหมายถึง 7+5 = 12 ซึ่งช่อง 12 จะแสดงในช่องผลลัพธ์ซึ่งเป็นช่องที่ได้ใส่สูตรลงไป

สูตรการลบเลข

=SUM( ช่องที่1 – ช่องที่2 )

โดยตัวอย่างตามรูปภาพด้านบนจะเป็น =SUM(A3-B3)  ก็จะหมายถึง  12-9 = 3 ซึ่งช่อง จะแสดงในช่องผลลัพธ์ซึ่งเป็นช่องที่ได้ใส่สูตรลงไป

สูตรการคูณเลข

=SUM( ช่องที่1 * ช่องที่2 )

โดยตัวอย่างตามรูปภาพด้านบนจะเป็น =SUM(A4*B4)  ซึ่งจะมีความหมาย เป็น  20×10 = 200 ซึ่งช่อง 200 จะแสดงในช่องผลลัพธ์ซึ่งเป็นช่องที่ได้ใส่สูตรลงไป

สูตรการหารเลข

=SUM( ช่องที่1/ ช่องที่2 )

โดยตัวอย่างตามรูปภาพด้านบนจะเป็น =SUM(B13/D13)  ซึ่งจะมีความหมาย เป็น  150/2 = 75 ซึ่งช่อง 75 จะแสดงในช่องผลลัพธ์ซึ่งเป็นช่องที่เราได้ใส่สูตรลงไป